Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 2/2005 - ukážka článku

Osobnosť:  PÄŤ STĹPOV JEŽIŠOVHO UČENIA

Medzi obrazom, ktorý dnes vykresľujú bádatelia histórie o „historickom Ježišovi“, a cirkevne formovanými predstavami o „Kristovi viery“ je hlboká priepasť. Zatiaľ čo jedni chcú vidieť v „mužovi z Nazareta“ len židovského putujúceho kazateľa, ktorý – ako aj mnohí iní v tom čase – brázdil krajinu ako misionár, druhí pevne lipnú na tradovaných rozprávaniach o zázrakoch, pretože len v nich dokážu spoznať doklad o Ježišovej božskosti. Čo sa však v diskusiách väčšinou zanedbáva, to je Ježišovo učenie, teda to, čo obsahovo priniesol. Tým sa budeme bližšie zaoberať v nasledujúcej časti nášho pokračovania. Pretože práve Ježišove slová sú dokladom osobnosti, ktorá prevyšuje človeka – aj vtedy, keď sa odloží stranou všetko to, čo kritické bádanie evanjelií dnes spochybňuje ako „neautenticky“ tradované.

Charakteristiku Ježišovo učenia možno zhrnúť do piatich význačných bodov, ktoré zároveň poukazujú na jeho vysoký pôvod:

Späť k Bohu

Ježiš chcel v prvom rade privádzať späť k Bohu – nedbajúc na tradované dogmy, tak ako sa v židovskej viere stáročiami zakorenili. To mu najviac ležalo na srdci. Tento zámer sa prejavuje v zvlášť pôsobivej forme, keď Ježiš hovorí o modlitbe a jej hodnotu odvodzuje od vnútorného postoja modliaceho sa: Pri „reči človeka k Bohu“ sú rozhodujúce city, nie snáď počet slov:

„Pri modlitbe nevravte priveľa ako pohania, ktorí sa nazdávajú, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich teda! Veď váš Otec vie, čo potrebujete, skôr, ako ho prosíte.“ (Matúš 6, 7–8)

Na toto Ježišovo varovanie nadväzujú v kázni na hore tie slová, ktoré sú dodnes známe ako „Otčenáš“ a ktoré sa viac alebo menej bezmyšlienkovito odriekavajú – i keď citovaná výpoveď Syna Božieho predsa jednoznačne zdôrazňuje, že odriekavanie ustálených fráz modlitby je prekážkou v správnom vnútornom postoji k Stvoriteľovi. Pretože ani „Otčenáš“ istotne nebol určený na to, aby sa odriekaval naraz, lež v zovretej podobe vyjadruje, akým spôsobom sa má človek obracať k svojmu Bohu:

– s úprimným ubezpečením dobrovoľne prenechať Bohu, Pánu, všetky otcovské práva nad sebou a s uistením, ktoré je s tým spojené, sa detsky skloniť a podrobiť Stvoriteľovi, čo jediné oprávňuje k osloveniu „Otče náš“ („Otče náš, ktorý si v nebesiach…“);

– so sľubom, že nič z toho, čo má do činenia so Stvoriteľom, sa nikdy nevydá napospas povrchnosti, pretože meno Božie je na to príliš sväté („posväť sa meno Tvoje!“);

– v ochote správať sa vždy tak, aby sa dokonalosť kráľovstva Božieho mohla raz rozprestrieť až sem k nám na zem („príď kráľovstvo Tvoje“); a spojiť sa s ňou;

– vo výslovnej ochote podľa Božej vôle aj žiť („buď vôľa Tvoja“).

Až na základe týchto cítení, ako ich opisuje prvá časť modlitby „Otčenáš“, by mal človek v rozhovore s Bohom predniesť potom tie prosby, ktoré zároveň vyjadrujú jeho hlbokú vďaku za to, že smie vo stvorení vôbec žiť: sú to prosby o „každodenný chlieb“, o odpustenie viny (so sľubom, rovnakou mierou odpúšťať blížnym, ktorí sa previnili) a o schopnosť nachádzať v živote vždy tú pravú cestu. Ale aj v týchto prosbách by mala byť vyjadrená podstata opravdivo precítenej modlitby: ďakovné obrátenie sa človeka na svojho Boha. V nemeckom slove „modlitba“ – „Gebet“ spočíva zmysel „Gebet“ – „dávajte“, ak sa dá prízvuk na prvú slabiku, a to je opak slova „Nehmet“ – „berte“. Modlitba teda nemá byť žobronivé prosenie, ale v prvom rade radostné vyjadrenie vďaky.

(ukážka článku, SVET GRÁLU 2/2005)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!