Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 10/2007 - ukážka článku

HISTÓRIA:   PUTOVANIE DO KRAJINY ÚSVITU (VI.) - PERZIA

Blízky východ, Predný východ, Stredný východ - to sú rôzne pomenovania toho istého zemepisného priestoru, rozprestierajúceho sa od Stredozemného mora na východ smerom k Indii. Dnes je to prevažne oblasť arabského sveta, oblasť ovládaná islamským náboženstvom. V minulosti však bolo všetko úplne inak.

Perzia je iné meno pre dnešný Irán, historické pomenovanie používané ešte donedávna. Názov „Irán“ sa používal skôr v zemepisnom zmysle pre indoiránsky priestor, t. j. oblasť iránskej vysočiny a severnej Indie. Do tohto priestoru, oddávna obývaného pôvodnými kmeňmi, prenikli v druhom tisícročí pred Kristom kmene zo severu, teda z vnútrozemia strednej Ázie, kmene ľudí bielej rasy, ktorí sami seba nazývali Ariovia, t.j. „ušľachtilí“ alebo „svetlí“. Na poznávanie ich náboženstva, ktoré malo silne polyteistický charakter, nám dnes slúžia zachované písomné pamiatky, a síce staroindické Védy pre oblasť Indie a Avesta pre oblasť Perzie, t. j. dnešného Iránu. Obe slová znamenajú „vedenie či poznanie“, totiž vedenie o náboženských veciach v najširšom slova zmysle, s náboženskými predpismi a zákonmi, s kozmológiou, eschatalógiou1, hymnami a meditáciami. Medzi mnohými božstvami Iránu vyniká jedna postava – Mitra , ktorý má v Indii paralelu rovnakého mena. Uctievanie Mitru pretrváva dvetisíc rokov, jeho kult je teda porovnateľný s trvaním kresťanstva. Mitra bol „svetlý“, dobrý boh, darca požehnania, ktorý miloval ľudí. Ľud ho uctieval ako boha, od ktorého dobroty závisí jeho existencia.

V 6. stor. pred Kristom zo zástupu hľadačov Boha vystúpil do svetla histórie Zaratust Spitama alebo Zaratustra, v gréčtine známy ako Zoroaster. V mlčaní duše dospel až k poznaniu Boha, ktorého nazýval menom Ahura Mazda (neskoršia forma Ormuzd), čiže múdry Pán. Zoroaster spoznal aj dar Božej sily, ktorá každoročne prúdi celým stvorením a viedol ľudí k tomu, aby ju dokázali vedome prijímať. Jeho hlavnou úlohou ale bolo, aby v dušiach ľudí „pripravil cestu“ pre Svetlo Pravdy. Zoroaster hovoril, že Boh už častejšie poslal ľuďom pomocníkov, ktorí im zvestovali Pravdu.

(ukážka článku, SVET GRÁLU 10/2007)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!