Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Osud a reinkarnácia

 
Určuje Stvoriteľ môj osud?
 
Ľudia, ktorí si nevedia poradiť s otázkou pravdepodobných príčin niektorých životných udalostí a ktorí neveria na slepú náhodu, ale vo vyššie určenie, často dospeli k určitému druhu odovzdanosti voči osudu, k domnienke, že v živote je pre každého človeka jednoducho všetko predurčené. V tejto myšlienke sa stretávajú ešte i dnes najrozličnejšie prúdy: ten, kto sa domnieva, že osud závisí od neovplyvniteľného pohybu hviezd alebo môže byť jasnovidnými ľuďmi presne predvídaný, hlási sa v podstate k takzvanému fatalizmu, ako mnohé ezoterické prúdy, kde sa napríklad hovorí o kronike Akaša. Je to určitý druh svetovej pamäti, v ktorej má byť uložená každá, aj budúca udalosť.

Potom by človek nebol ničím viac ako bábkou, ktorá sa hompáľa na neviditeľných vláknach osudu, hračkou vyšších mocností, ktoré dávno všetko predurčili a zachytili v obsiahlych „kronikách duší“. Niektorí ezoterici sa napríklad domnievajú, že v Indii bol kedysi dávno zachytený celý osud sveta v knižniciach na palmových listoch (palmové listy sa tam predtým používali ako papyrus), a bol, resp. je teda k dispozícii v písomnej podobe. Nie je asi potrebné zvlášť zdôrazňovať, že s touto bezpodmienečnou vierou v osud kráča ruka v ruke pohodlná myšlienka, že človek nie je sám zodpovedný za žiadne rozhodnutie, pretože je všetko predurčené.

Práve na to však s nevôľou reaguje bdelý cit v človeku, náš vnútorný ukazovateľ toho, čo je správne a čo nie. Kedykoľvek si môžeme overiť, že máme slobodnú vôľu, teda možnosť rozhodnúť sa v živote pre smer našej voľby. Táto schopnosť rozhodovania prináša so sebou po prvé vlastnú zodpovednosť a po druhé skutočnosť, že budúcnosť je otvorená, nebola predurčená vyššou mocou, ale si ju vytvárame sami. V tomto zmysle v našej spoločnosti aj správne uvažujeme: žijeme v istote, že každé naše rozhodnutie, či už v súkromnej, politickej alebo hospodárskej sfére, je významné a vytvára budúcnosť.

Sú teda všetky úvahy o predurčení osudu obyčajným balamutením? Čo proroctvá, prorocké sny a prekognícia (prežitie budúcej udalosti)? Žeby to všetko bol len mystický nezmysel? A kam zaradiť všetky tie životné skúsenosti, ktoré nám ukazujú, že naša slobodná vôľa vôbec nie je taká celkom slobodná, pretože sa pohybujeme ako po koľajniciach podľa určitých vzorov správania sa, beznádejne bojujeme so svojimi slabosťami, po duchovnej stránke sa nemôžeme pohnúť z miesta? Neukazuje sa v tom predsa len strašná závislosť?

Slobodná vôľa a závislosť na vláknach osudu sa v skutočnosti navzájom nevylučujú. Prežívame oboje, pretože oboje je súčasťou jednoduchého celkového diania: naša slobodná vôľa nám dáva možnosť rozhodnutia, ale zostávame podrobení následkom našich aktov vôle, teda spätných účinkov. Tieto spätné účinky sa dajú označiť ako osud alebo karma, a to celkom vecne, teda nezávisle od toho, či ide o dobro, či zlo. Pojem karma sa totiž často neprávom používa iba v zmysle osudového bremena, ale v skutočnosti v sebe zahŕňa aj všetky priaznivé účinky.

Prostredníctvom osudu sa teda stretávame s tým, čo sme si sami „poslali“, pretože univerzálny zákon stvorenia – zákon spätného pôsobenia – sa stará o to, aby sa všetko, čo „vysielame“ do sveta svojimi citmi, myšlienkami a činmi, vrátilo pri uzatváraní kruhu zase k svojmu východisku, teda k nám.

Udalosti, ktoré môžu odkryť pohľad do budúcnosti, či už prostredníctvom proroctva, astrológie či inak, sú iba tým, čo v spätných účinkoch očakáva jednotlivca, národ alebo ľudstvo na základe jeho vlastnej minulosti, pretože k nim už skôr dali podnet. Prísna zákonitosť spätných účinkov pritom korešponduje s pohybom hviezd a môže sa dešifrovať pomocou astrologických výpočtov. No hviezdy neurčujú náš osud, ale vytvárajú „kanály karmy“, ktorými to, čo zodpovedá hviezdnym konšteláciám, prúdi iba vtedy, ak sme k tomu predtým dali podnet.

Takýto pohľad na vec nám umožňuje vytušiť všeobsiahlu spravodlivosť aj vo veľkom svetovom dianí, pretože nevychádza z ľubovôle a náhody, ale z príčiny a následku, teda z princípu, ktorý veľmi dobre poznáme z našich prírodných vied a ktorého zákonitosti sa využívajú prakticky vo všetkých technických oblastiach.

A predsa práve tento pohľad často naráža na skepsu, a to z jednoduchého dôvodu: v oblasti fyziky a chémie môžeme spätné účinky bez problémov pozorovať, pri našom vlastnom konaní však nie. Kto urobí niečo zlé, neprežíva spätný účinok bezprostredne a často sa zdá, že práve dobrí ľudia musia mnoho trpieť.

Takéto námietky sú, prirodzene, predmetom diskusie vtedy, ak človek obmedzí svoj obraz sveta hranicami priestoru a času. Z materiálneho hľadiska sa táto situácia vysvetliť nedá, a preto materialistom vo všetkých otázkach osudu zostáva nakoniec iba útek k viere v slepú náhodu.

Takáto viera však stojí na vratkých základoch, pretože – ako už bolo povedané – odporuje nášmu duchovnému vedomiu, orientovanému na zmysel, ale aj preto, že všetko dianie vo stvorení zreteľne podlieha cieľavedomej vôli. A to je skutočnosť – aj keď dnes ešte stále spochybňovaná. Pretože evolúcia života na Zemi – od najjednoduchších počiatkov až ku „korune stvorenia“, človeku, – nepopierateľne sleduje rovnaký vývojový princíp ako naše vedomie, ktoré sa má rozširovať a vyvíjať. Ak je však všetko prestúpené hlbokým zmyslom, prečo by mal byť práve ľudský osud výnimkou? Neexistuje dôvod pre takúto domnienku.

Ak zmeníme svoj pohľad a ak vezmeme do úvahy aj nemateriálne úrovne bytia a to, že život každého ľudského ducha zahŕňa mnoho pozemských životov, potom nám zákon spätného pôsobenia odhalí i zmysel osudu: každý človek zožne jednoducho to, k čomu dala kedysi podnet jeho vlastná tvorivá vôľa.

Sejba a žatva – nie náhodou Ježiš Nazaretský naliehavo poukazoval na tento bezpodmienečný a všeobsiahly princíp stvorenia. My musíme žať, a ak silu, ktorá je nám darovaná na vlastný vývoj, použijeme iba na užívanie pozemských pôžitkov – čo je životný princíp, ktorý sa  dnes označuje ako „normálny“ – , nemôžeme sa čudovať, že človek je duchovne slabý, závislý na nenásytných túžbach, čím sa jeho kedysi slobodná vôľa čoskoro ukáže ako zviazaná. A naopak, ak sa snažíme o vnútorné zušľachťovanie, nezištnosť a lásku k blížnemu, staviame si „rebrík do neba“.

Svojimi rozhodnutiami sa teda naozaj stávame strojcami vlastného šťastia alebo nešťastia. Zároveň pritom existuje ešte druhý rozhodujúci „osudový faktor“. Ten nie je zakotvený v našej tvorivej vôli, ale vo vôli Božej, ktorá je zrejmá z princípov pôsobenia zákonov stvorenia a možno ju charakterizovať ako podporujúci princíp. Všetko vznikanie a zanikanie, všetko krúženie vo stvorení je totiž nesené udržujúcim, budujúcim, pomáhajúcim a oživujúcim pôsobením dokonalých Božích zákonov. Inak by nebol vývoj v stvorení vôbec možný.

Človek by mal dobrovoľne prispôsobiť svoju vlastnú slobodnú vôľu vôli Stvoriteľa, tomu všeobsiahlemu pôsobeniu, z ktorého sa, a to úplne bez intelektuálnych kľučiek, dajú odvodiť aj pojmy „dobro“ a „zlo“: zlo nie je nutným protipólom dobra, ako sa vyvodzuje z nesprávne chápaného princípu polarity, dobro nepotrebuje nič zlé, „dobro“ je jednoducho všetko to, čo zodpovedá podporujúcemu princípu pomáhajúcej lásky. Zlo sa, naopak, stavia proti tomuto budujúcemu prúdu pôsobenia Božích zákonov. Čo je dobro, cíti každý človek až do končekov prstov. To znamená: kto činí dobro, žne pomoc, kto naproti tomu seje zlo, bude musieť skôr alebo neskôr na svojej ceste zažiť prekážky.

Tu musíme vziať do úvahy aj to, že pôsobením zákonov stvorenia sa bez výnimky podporuje všetko stvorené – teda bezpodmienečne aj my sami. A pretože zmysel nášho života spočíva vo vývoji duchovného vedomia, nútia nás zákony stvorenia smerovať k tomuto cieľu. To znamená, že sme životnými okolnosťami stále vedení k rozvíjaniu svojich schopností a k vývoju stále jemnejšej kvality ducha. Kto nežije v nezištnej láske k blížnemu, neusiluje sa o čistotu a pravdivosť a neosvojí si cudný, čistý spôsob života, nemôže vstúpiť do duchovnej ríše.

Kto sa však vždy naozaj dobrovoľne usiluje o tieto hodnoty, zvlášť, keď duchovne spustnutá spoločnosť predkladá ako „vzor“ pokušenie, bezohľadnosť a vyžitie ako „vedúce princípy“? Kto je ochotný sebaprekonávaním, rozhodnosťou a cieľavedomosťou zoceľovať svoju vôľu, a tým podporovať duchovné vedomie?

Cesty, ktoré sme si sami zvolili, sa často stavajú proti podporujúcemu princípu zákonov stvorenia a neslúžia vývoju, ale naopak, nášho ducha spútavajú a zamotávajú. Nevedú k rozvoju, ale k ochromeniu našich schopností a možností, degradujú nás na akýchsi nemysliacich a necítiacich konzumných mrzákov. Nesmie nás preto prekvapiť, keď sme nepríjemnými ranami osudu nútení „zmeniť kurz“ bez ohľadu na to, či je nám to príjemné alebo nie.
(viac vo Svete Grálu č.1/2004)

Ak vás v článku niečo zvlášť zaujalo, alebo máte v tejto oblasti osobnú skúsenosť, napíšte nám.

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia