Svet Grálu 10/2007 - page 22

image
image
image
image
image
image
image
KEĎ SA PREJAVIA
VLOHY…
Mar tha Wagnerová bola ženou,
u ktorej sa jasnovidné schopnosti pri-
rodzenou cestou vyvíjali už v detstve.
Vydala niekoľko kníh pod pseudony-
mom Gabriele Erdmannová (zomrela
v roku 1988 vo veku 90 rokov). Vo
svojom článku „Spojenie s oným sve-
tom“ opisuje, ako boli „otvorené jej
duševné oči“: „Schopnosť jasnovidec-
tva som dostala do vienka, pretože už
vo veku 7 až 9 rokov som videla duše
zomrelých tak
hmatateľne, že
som nechápala,
prečo ich pozo-
stalí oplakávajú,
ako by ich boli
navždy stratili. (…)
Videla som teda duchov! Nie-
len tých, ktorých som v živote po-
znala. Okolo mňa boli aj úplne cu-
dzie duše. Ako som už hovorila, boli
tieto bytosti také skutočné, že som
necítila strach ani som nemala do-
jem, že vidím niečo nadprirodzené.
Navyše som mohla vidieť a vytušiť
myšlienky, pozorovať, ako sa ľudia
vnútorne stavajú proti mne a mojim
blízkym. (…)
Schopnosť vidieť duševnými očami
znamená, že človek jasne vidí du-
chovné bytosti, ktoré sú okolo nás.
Na tomto videní sa však nijako ne-
podieľajú naše pozemské oči. Mohla
som totiž tieto bytosti vidieť bez toho,
aby som sa musela obzrieť, pretože
stáli za mnou. (…)
Ešte pozoruhodnejšia bola skutoč-
nosť, že duchovia často hovorili alebo
robili veci, ktoré boli aj užitočnou
radou a pomocou pre prítomnosť. Ja
sama by som toho nebola schopná,
pretože som nepoznala životné po-
mery tých, ktorým to bolo určené.
Potom prišli aj odkazy na budúcnosť.
Často som sa neskôr mohla presved-
čiť o ich správnosti.“ (2)
teda vždy zodpovedajú vnútornej zre-
losti človeka, pričom špeciálne cviče-
nia na získanie schopností nezaručia,
že sa človek zároveň skutočne vyvíja
aj po duševnej a duchovnej stránke.
Často je to práve naopak: jasnovid-
nosť je oblasťou, kde je polovičaté ve-
denie a samoľúbosť zvlášť rozšírená
a kde hrozí nebezpečenstvo osudo-
vých omylov.
Tak napríklad jasnovidec vnímajúc
ukazované mu živé obrazy z vyšších
úrovní stvorenia môže nadobud-
núť dojem, že on sám má bez všet-
kého k t ýmto
úrovn i am pr í-
stup. Ale: „Sú to
vždy iba obrazy,
ktoré sa mu zja-
vujú, i keď sa
domnieva, že počuje ich reč. Nikdy
to nie je skutočnosť. Tieto obrazy sú
zdanlivo také živé, že ani sám nedo-
káže rozoznať, čo sa mu iba zjavuje
a čo skutočne prežíva. Lebo silnejší
duch môže vyvolať také obrazy svo-
jou vôľou.
Tak sa stáva, že mnohí jasnovidní
a jasnočujní ľudia sa pri svojich výle-
toch do záhrobia domnievajú, že sú
omnoho vyššie, ako sú v skutočnosti.
A z toho pramení mnoho omylov.
Aj keď sa mnohí domnievajú, že
Martha Wagnerová tiež opisovala,
ako boli jej jasnovidné schopnosti
na čas zatlačené do úzadia. Bolo to
pod vplyvom rozumového poníma-
nia jej matky, ony sa ale „navzdory
všetkému neustále prejavovali“.
POSEDENIE PRI KÁVE
SO SYNOM BOŽÍM?
Ľudia s nepatrnými, alebo aj s chý-
bajúcimi jasnovidnými schopnosťami
častokrát neodolajú pokušeniu, aby
ich nejakým cvičením buď nadobudli,
alebo vylepšili. Avšak očakávaný po-
krok môže byť len zdanlivý: „…člo-
vek i pri svojom najväčšom nadaní
môže vždy skutočne dovidieť iba tak
ďaleko, ako to pripustí jeho vlastná
vnútorná zrelosť. Je pri tom viazaný
na svoj vlastný vnútorný stav! Z po-
vahy veci je mu jednoducho nemožné
zazrieť a vidieť skutočne niečo iné
než to, čo je s ním rovnorodé.“ (Po-
solstvo Grálu, prednáška Omyl jas-
novidectva) Možnosti jasno–videnia
T ÉMA
„Správnosť odkazov na budúcnosť, ktoré mi
odovzdali duchovia, bolo často možné overiť!“
Tajomne až mysticky – tak sa radi prezentujú veštci a jasnovidci, aby poukázali na
zvláštnosť svojich schopností. Niektorí ľudia na to pristúpia, pre iných nie je „ezoterický svet
zázrakov“ nič viac než podvod. Skutočne existuje možnosť vnímania záhrobného sveta?
22
SVET GRÁLU
10
|
2006
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...44
Powered by FlippingBook