Informácie mailom 

   Zaregistrujte sa a                
   budeme vám posielať        
   informácie mailom
      
       

 Svet Grálu 

   Zoznam  časopisov               
   e-časopis                                

 Servis 

   2 % z dane                            
   Kontakt na redakciu             
Svet Grálu 7/2006 - článok

ŽIVOT:   TAJOMSTVO KRVI

Prednáška z diela „Vo svetle Pravdy“ - Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina

Krv! Čo všetko prýšti z tohto slova. Aké obsažné a silné sú všetky dojmy, ktoré je ono schopné vyvolať, a aký nikdy nevysychajúci prameň vzniku dohadov obklopuje toto jedno tak veľavravné slovo.

A z týchto dohadov sformovalo sa tak už nejedno vedenie, ktoré sa ukázalo bohatým požehnaním pre ľudské pozemské telá. Namáhavým hľadaním a obetavou činnosťou našli omilostení vo svojom čistom chcení nezištne pomáhať ostrým pozorovaním nejednu cestu, vedúcu k vlastnému účelu krvi. Avšak sama týmto účelom ešte nie je.

Tu majú byť dané ešte ďalšie upozornenia, aby z nich tí, ktorí sú povolaní, boli schopní stavať v poznaní zachvievajúcich sa Božích zákonov. Stanú sa z nich potom tí najopravdivejší pomocníci ľudí tu na zemi. Pomocníci, ktorým ich cesty ožiaria ďakovné modlitby ako najcennejšia odmena všetkých tých, ktorým svojím novým vedením o tajomstvách krvi mohli priniesť pomoc nevídaným spôsobom, aký doteraz ešte nejestvoval.

Poviem vám hneď hlavný účel všetkej ľudskej krvi: Má tvoriť most pre činnosť ducha na zemi, teda v hrubej hmotnosti!

Znie to tak jednoducho, a jednako skrýva v sebe kľúč všetkého vedenia o ľudskej krvi.

Krv má teda tvoriť most pre činnosť ducha, alebo povedzme v tomto prípade raz „duše“, aby ma čitatelia lepšie rozumeli, nakoľko výraz „duša“ je im bežnejší.

Aby činnosť ducha mohla prebiehať v človeku správnym spôsobom, tvorí duch ľudskú krv.

Že krv má súvislosť s duchom, dá sa ľahko zdôvodniť. Stačí si len uvedomiť, že až pri vstupe ducha do nastávajúceho tela dieťaťa, teda pri inkarnácii, ktorá prebieha pri presne určenom stupni vývoja v polovici tehotenstva a vyvoláva prvé pohyby, začína obiehať aj vlastná krv telíčka. Na druhej strane, pri pozemskej smrti, keď duch už opustil telo, krv prestane pulzovať a vôbec prestane jestvovať.

Samotná krv je teda len v čase medzi vstupom a výstupom ducha, pokiaľ sa duch nachádza v tele. Áno, na základe chýbania krvi možno zistiť, že duch definitívne rozviazal svoje spojenie s pozemským telom, teda nastala smrť.

V skutočnosti je to takto: len vstupom ducha do tela môže sa tvoriť ľudská krv a výstupom ducha nemôže ďalej existovať v jej skutočnej podstate.

Ale týmto poznaním sa nechceme uspokojiť, preto idem ďalej. Duch, alebo „duša“, prispieva k tvorbe krvi, ale ani duch ani duša nedokáže krvou pôsobiť navonok pozemsky. Na to je rozdiel medzi oboma druhmi príliš veľký. Duša, ktorej jadrom je duch, je aj vo svojej najhrubšej vrstve príliš jemná. Navonok sa dokáže uplatňovať len vyžarovaním krvi.

Vyžarovanie krvi je teda v skutočnosti vlastným mostom k činnosti duše. A to tiež iba vtedy, keď táto krv má zakaždým celkom určité zloženie, vhodné pre dotyčnú dušu.

V tomto bude môcť v budúcnosti zasiahnuť vedome pomáhajúc každý svedomitý lekár, len čo vedenie o tom prijal a ho správne pochopil. Práve toto sa stane jednou z najväčších a najprenikavejších pomocí lekárov pre celé ľudstvo. Lebo činnosti v tom sú tak rozmanité, že pri správnom zaobchádzaní musia národy dospieť k rozkvetu svojho najnádhernejšieho chcenia a umu, keďže budú schopné rozvinúť celú svoju silu, usilujúcu nie o ničenie, ale o mier a o vďakyplné smerovaniu k Svetlu.

Poukazoval som už často na význam zloženia krvi. Prirodzene so zmenou zloženia sa mení zakaždým tiež vyžarovanie, ktoré potom docieľuje aj príslušne zmenené účinky na dotyčného človeka, ako aj na jeho pozemské okolie.

Vo svojej prednáške o význame pohlavnej sily som povedal, že pohlavná sila začína až pri celkom určitej dobe zrelosti tela. Tým sa spúšťa padací most navonok pre dušu, doteraz oddelenú a chránenú od vonkajšieho sveta. Tento most samozrejme nielen duši umožňuje pôsobiť navonok, ale dovolí aj vonkajším vplyvom dostať sa tou istou cestou k duši.

Až týmto sa stáva jednotlivec plne zodpovedným voči Božím zákonom stvorenia, ako je to približne zavedené tiež u pozemských zákonov.

Avšak spustenie padacieho mosta nastáva samočinne, nie inak než dozretím pozemského tela a pretvorením zloženia krvi, vyvolaného dušou. Táto zmena zloženia krvi poskytuje potom duchu možnosť činnosti na zemi.

Pri tomto nemám pochopiteľne na mysli mechanické konanie a práce pozemského tela, ale to, čo pri tom „vedie“, to chcenie, ktoré potom mozog a telo ako nástroje premieňajú v pozemský čin.

Aj vo svojej prednáške o temperamentoch poukazujem na krv, ktorá svojím rozmanitým vyžarovaním tvorí základ pre temperamenty, pretože duša je vo svojom pôsobení viazaná do určitej miery na druhy vyžarovania krvi.

Keďže však ku zmene zloženia krvi prispievajú tiež zrelosť, zdravotný stav ako aj vek, mohla by v tejto viazanosti spočívať nespravodlivosť. Toto je vylúčené skutočnosťou, že duch môže zmeniť toto zloženie. V tom je skryté tiež tajomstvo slov, že „duch vytvára telo“.

Ale kde je však duch na to už príliš slabý, alebo mu v tom prekáža niečo zvonka, ako napríklad úraz alebo choroba tela, tam môže zavčasu pomocne zasiahnuť lekár svojím vedením!

A čo všetko závisí pre pozemského človeka od terajšieho správneho zloženia krvi, to pozná s údivom. Lenže na to sa nesmie stavať nejaká pevná schéma, lebo u každého človeka je ten dej iný. Až doteraz sa v tom našli iba tie najhrubšie rozdiely. Sú v tom ešte nespočetné nepoznané jemnosti, ktoré majú prenikavý význam a účinky.

Zistené krvné skupiny, nájdené doteraz, ešte nestačia. Môžu potvrdiť len to, na čo ja poukazujem.

Tieto zistenia ukazujú zaiste cestu k vlastnej podstate a sú už veľkým požehnaním pri ich používaní. Ale predsa zostávajú iba jednou cestou z mnohých a nie sú samotným cieľom, ktorý by dokázal povzniesť ľudí v každom smere, nielen v telesnom ozdravení a posilnení.

Vo svojej prednáške „Posadnutý“ poukazujem nato, že aj vyskytovanie sa strašidelných príhod ako klopanie, rachotenie, hádzanie predmetmi atď., je umožňované len zložením krvi nejakého určitého človeka, ktorý musí byť vždy v blízkosti takých udalostí, lebo z jeho vyžarovania sa berie na to sila.

Aj také niečo by sa dalo ihneď zmeniť rozumným zásahom lekára, znalca, ktorý by v záujme pomoci zmenil zloženie krvi, čo by zmenilo i vyžarovanie, a tým by sa odobrala i možnosť obťažovania.

Nie inak je tomu aj u takzvaných posadnutých, ktorých je mnoho i napriek niektorým pochybnostiam. Dej sám osebe je celkom jednoduchý, i keď strašne účinkujúci na takto postihnutého a na jeho okolie, a bolestivý pre príbuzných.

U takých ľudí sa vytvorilo zloženie krvi, ktoré vnútri prebývajúcej duši poskytuje len slabú alebo vôbec nijakú možnosť pôsobiť v plnej sile navonok. Zato však inej duši, azda už zbavenej zvonka, ako napríklad úraz alebo choroba tela, tam môže zavčasu pomocne zasiahnuť lekár svojím vedením!

A čo všetko závisí pre pozemského človeka od terajšieho správneho zloženia krvi, to pozná s údivom. Lenže na to sa nesmie stavať nejaká pevná schéma, lebo u každého človeka je ten dej iný. Až doteraz sa v tom našli iba tie najhrubšie rozdiely. Sú v tom ešte nespočetné nepoznané jemnosti, ktoré majú prenikavý význam a účinky.

Zistené krvné skupiny, nájdené doteraz, ešte nestačia. Môžu potvrdiť len to, na čo ja poukazujem.

Tieto zistenia ukazujú zaiste cestu k vlastnej podstate a sú už veľkým požehnaním pri ich používaní. Ale predsa zostávajú iba jednou cestou z mnohých a nie sú samotným cieľom, ktorý by dokázal povzniesť ľudí v každom smere, nielen v telesnom ozdravení a posilnení.

Vo svojej prednáške „Posadnutý“ poukazujem nato, že aj vyskytovanie sa strašidelných príhod ako klopanie, rachotenie, hádzanie predmetmi atď., je umožňované len zložením krvi nejakého určitého človeka, ktorý musí byť vždy v blízkosti takých udalostí, lebo z jeho vyžarovania sa berie na to sila.

Aj také niečo by sa dalo ihneď zmeniť rozumným zásahom lekára, znalca, ktorý by v záujme pomoci zmenil zloženie krvi, čo by zmenilo i vyžarovanie, a tým by sa odobrala i možnosť obťažovania.

Nie inak je tomu aj u takzvaných posadnutých, ktorých je mnoho i napriek niektorým pochybnostiam. Dej sám osebe je celkom jednoduchý, i keď strašne účinkujúci na takto postihnutého a na jeho okolie, a bolestivý pre príbuzných.

U takých ľudí sa vytvorilo zloženie krvi, ktoré vnútri prebývajúcej duši poskytuje len slabú alebo vôbec nijakú možnosť pôsobiť v plnej sile navonok. Zato však inej duši, azda už zbavenej vždy bez jednostranného obmedzovania.

Tieto pozorovania ukazujú, že takto by sa dalo pomôcť aj veľkému počtu takzvaných „duševne zaostalých“ detí. Len dajte ich dušiam ten pravý most na rozvitie ich síl a uvidíte, ako rozkvitnú a budú radostne pôsobiť na zemi! Lebo v skutočnosti nejestvujú choré duše!

Prekážkou pre dušu, alebo lepšie povedané, pre ducha bude vždy len nedostatočné alebo nesprávne vyžarovanie krvi, ak je to nie vynútené chorobou mozgu.

V tkanive stvorenia je to všetko predsa tak obdivuhodne skĺbené, že ani jeden z mojich čitateľov nebude zrejme prekvapený, keď mu ešte vysvetlím, akým rozhodujúcim môže byť druh vyžarovania krvi dokonca u nastávajúcej matky pre druh ducha, ktorý sa pri nej vteľuje a ktorý musí uposlúchnuť zákony príťažlivosti rovnorodého. Každý jeden druh rôznych vyžarovaní krvi bude totiž pripravovať priblíženie a vstup len jednému príslušnému vyžarovaniu zodpovedajúcemu druhu duše. Práve tak je samozrejmé, že rovnaké druhy duší sa musia namáhať, aby vytvorili tiež rovnaké zloženie krvi, pretože duše sa môžu skutočne úspešne prejavovať vždy iba celkom určitým druhom vyžarovania, ktorý sa opäť mení v rôznych etapách života.

Kto chce toto upozornenie správne pochopiť i vo vzťahu k narodeniu, musel by sa však samozrejme oboznámiť súčasne s mojimi výkladmi v prednáške „Tajomstvo zrodenia“. V zmysle zákonov stvorenia v ich samočinnom pôsobení musím totiž objasniť raz to, po druhý raz ono, napriek tomu, že všetko tvorí spolu jeden nerozlučný celok. Nič z toho nemôže byť opísané ako osamote stojace, ale vždy ako k tomu patriace a vnútorne s celkom nerozlučne spojené, čo sa svojou činnosťou neustále prejavuje na rôznych miestach a zákonite pospájané sa vynára ako farebná niť.

Neskoršie pohovorím ešte veľmi podrobne o všetkých detailoch, ktoré sú potrebné, aby sa doplnil obraz, ktorý som dnes podal len v hrubých črtách.

Dúfam, že to raz môže byť veľkým požehnaním pre ľudstvo.

Azda treba pripojiť ešte jedno upozornenie: Že krv nemôže mať súvis iba so samotným telom, dá sa ľahko poznať podľa okamžite zistiteľného rozdielu medzi ľudskou krvou a krvou zvieraťa!

Základné zloženie oboch týchto krvných druhov je také rozdielne, že to musí byť nápadné. Ak by len samé telo vytváralo krv, tak by podobnosť musela byť oveľa väčšia. Takto však prichádza k slovu niečo iné: u ľudskej krvi duch! Naproti tomu duša zvieraťa, prejavujúca sa prostredníctvom tela, pochádza z iného bytostného druhu a nie z duchovného, ktorý robí človeka človekom. Preto musí byť aj krv celkom iná!

Abd-ru-shin             

(celý článok, SVET GRÁLU 7/2006)

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!