Svet Grálu, n.o., Hlavná 85, 040 01 Košice –Staré Mesto, IČO: 35583223 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“), oznamuje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej aj „Nariadenie“), a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“) nasledovné skutočnosti súvisiace so spracovaním osobných údajov.

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rámci plnenie svojej zákonnej povinnosti podľa § 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov pri napĺňaní verejnoprospešného účelu podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, na účely plnenia účtovných a daňových povinností na základe zákona          č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Na tento účel môže spracúvať Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa. Prevádzkovateľ prehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbal o jeho odborné kvality a o súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením a so  Zákonom o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na základe nimi udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov  za účelom zasielania informácií o podujatiach a aktivitách organizovaných Prevádzkovateľom.Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať po dobu účinnosti udeleného súhlasu, ktorý je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať.

Práva dotknutej osoby podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Odvolanie súhlasu

Pokiaľ ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov a neprajete si, aby sme Vaše osobné údaje naďalej spracúvali, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu však samo o sebe neznamená, že doteraz spracúvanie osobné údaje sú spracúvané nezákonne.

Právo na prístup

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že si môžete žiadať potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje.

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, zašleme Vám potvrdenie s informáciami:

a) za akým účelom ich spracúvame,

b) o aké osobné údaje sa jedná,

c) či sú osobné údaje poskytované iným osobám,

d) predpokladaná doba uchovávania osobných údajov,

e) či spracúvame osobné údaje automatizovane vrátane profilovania.

Na požiadanie Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Informácie sa poskytujú prioritne elektronickými prostriedkami, pokiaľ by ste mali záujem o iný spôsob, je potrebné ho v žiadosti uviesť.

Právo na opravu osobných údajov

Kedykoľvek máte právo požiadať o nápravu spracúvaných osobných údajov ak zistíte, že spracúvame nesprávne osobné údaje, či je potrebné tieto údaje doplniť.

Právo na vymazanie/zabudnutie osobných údajov

Máte právo požadovať výmaz osobných údajov. Vymazanie je však možné len za zákonom stanovených podmienok, a to:

a) pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali;

b) pokiaľ odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ, na základe ktorého s osobnými údajmi ďalej narábame,

c) pokiaľ úspešne uplatníte jednu z námietok spracúvania osobných údajov,

d) pokiaľ sa osobné údaje spracúvali nezákonne,

e) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

f) osobné údaje boli získavané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osôb mladších ako 16 rokov.

Nie vo všetkých prípadoch však budeme nútení Vašej žiadosti vyhovieť. Za predpokladu, že je spracúvanie osobných údajov potrebné na:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

b) na splnenie povinností alebo úloh podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy,

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by uplatnenie tohto cieľa znemožnili čo neprimerane sťažilo.

e) pokiaľ je potrebné na uplatnenie právneho nároku, budete musieť tieto zásahy strpieť.

Pokiaľ vyhovieme Vášmu podnetu a údaje vymažeme, kontaktujeme aj tretie osoby, ktoré osobné údaje spracúvajú. Rovnako všetky zverejnené osobné údaje stiahneme.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to:

a) v čase, keď napadnete správnosť spracúvaných osobných údajov a my overujeme ich správnosť,

b) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, no namiesto ich vymazania nás požiadate o obmedzenie ich použitia,

c) pokiaľ naďalej nepotrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, no vy ich potrebujete na uplatnenie svojho nároku,

d) pokiaľ si uplatníte námietku spracúvania osobných údajov a my preverujeme jej opodstatnenosť.

Obmedzenie spracúvania bude znamenať, že sa s Vašimi údajmi v danom čase nenakladá. Pracovať s týmito údajmi budeme oprávnení len za predpokladu, že nám k tomu dáte súhlas, či na účel uplatneného nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Obmedzenie spracúvania osobných údajov prebieha po dobu potrebnú na zváženie ďalšieho postupu.

Akonáhle zvážime, že sme oprávnení s Vašimi osobnými údajmi ďalej nakladať, budeme Vás o tomto rozhodnutí informovať.

Právo na prenosnosť údajov

Prenosnosť údajov znamená, že údaje, ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy, na Vašu žiadosť „prenesieme“ inej osobe.

Podmienkou však je, aby sme tieto údaje spracúvali v automatizovanej podobe, t. j. elektronicky, aby bolo s nimi možné týmto spôsobom manipulovať.

Právo namietať

Kedykoľvek máte možnosť namietať spracúvanie Vašich osobných údajov v konkrétnych situáciách, pokiaľ

a) vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme či výkone verejnej moci.

b) spracúvame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Táto námietka je absolútna čo znamená, že osobné údaje nebudeme ďalej za týmto účelom spracúvať.

c) ktoré sa vykonáva na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely okrem situácie, že je takéto spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Vašu námietku vždy posúdime s ohľadom na zásah do konkrétnych práv, ktoré namietate, pričom Vás o výsledku tohto posúdenia budeme informovať.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú Vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete ju zaslať poštou na adresu: Svet Grálu, n.o., Hlavná 85, 040 01 Košice –Staré Mesto alebo e-mailom: sokol@svetgralu.sk. Všetky Vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

https://dataprotection.gov.sk

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,

tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.