Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky

Odkiaľ pochádza vedomie?

Otázka:

V súvislosti s „vedomím” si kladiem otázku: Odkiaľ pochádza? Ako na túto otázku odpovedá kniha „Vo svetle Pravdy”? 

Odpoveď:

Podľa knihy „Vo svetle Pravdy“, nie je ľudské vedomie výsledkom biologickej evolúcie v hmotnom svete. Vzniká spolupôsobením „vyšších“, nehmotných úrovní stvorenia, ktoré sú samé o sebe živé, s hmotným svetom.

Odpoveď na otázku o pôvode vedomia možno nájsť v štruktúre stvorenia. Z „Prasvetla“, teda zo Stvoriteľa, pôvodu všetkého bytia, sa vytvorilo niekoľko „úrovní” a tie sú tým hutnejšie a ťažšie, v čím väčšej vzdialenosti od pôvodu sa tvoria a vyvíjajú. Po vyšších úrovniach vlastného duchovného stvorenia nasledujú ako napodobeniny nižšie, ťažšie úrovne hmotných svetov. Vedomie je vlastnosťou života. Ľudské vedomie preto nepochádza z hmoty, ako sa dnes ľudia často domnievajú, ale z vyššieho, v sebe živého sveta.

Pôvodcom života, a teda aj najvyšším vedomím je Boh. Stvorenie sa sformovalo z vyžarovania Boha a stupeň vedomia je v ňom tým vyšší, čím bližšie leží úroveň stvorenia k pôvodu.

Máme vedomie, pretože jadro našej podstaty pochádza z duchovnej ríše, kde je schopnosť sebauvedomenia vlastnosťou duchovného života. Náš duch, teda vlastné ľudské vedomie, sa vnoril pre obdobie tohto pozemského života do hmotného tela s jeho orgánmi, ku ktorým patrí aj mozog (ktorý sám o sebe nie je živý a schopný vedomia), aby dozrieval prostredníctvom zážitkov v hmotnom svete. Toto vnorenie, nazývané „inkarnácia“, spôsobuje spojenie nášho duchovného vedomia s telesným orgánom pre riadenie a spracovanie informácií, teda s mozgom. Až touto spoluprácou vzniká bdelé alebo denné vedomie viazané na telo, ktoré normálne označujeme pojmom vedomie.

Untitled Document

Ďalšie články témy “Vedomie a vývoj”

Čo je duša?

Má človek v sebe božstvo?