Audio obrázok
Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky

Ako pôsobí Boh vo svete?

Otázka:

Chápem, že predstavy o Bohu s ľudskými vlastnosťami, ako je napríklad diplomatická obratnosť alebo pomstychtivosť, sú naivné a prekonané. Rovnako tak neverím ani tomu, že by sa vznešený Boh musel neustále manifestovať novými zázrakmi a dokazovať, “ľudským červíčkom” svoju existenciu. Ale ako si mám pôsobenie Boha vo svete skutočne predstaviť?
.

Odpoveď:

Posolstvo Grálu ponúka na túto ústrednú otázku odpoveď v niekoľkých pozoruhodných výrokoch:

  • Svet vznikol tvorivým aktom Božím, spočívajúcom v Božej vôli.
  • Nezmeniteľná, dokonalá vôľa Stvoriteľa sa prejavuje v nezmeniteľných zákonoch stvorenia. Preto sa aj všetok vývoj, všetok pohyb vo stvorení riadi jasnými zákonitosťami.
  • Tieto nezmeniteľné zákony nevylučujú slobodnú vôľu ľudí. Tvoria však nezmeniteľný rámec, v ktorom sa ľudské pôsobenie musí pohybovať.
  • Stvoriteľ svojvoľne nezasahuje do svojho diela, aby odmeňoval alebo trestal. Človeku je darovaná zodpovednosť za seba, ale ľudské konanie je vždy korigované v rámci zákonov stvorenia smerujúcich k podpore všetkého existujúceho – napríklad v rámci zákona o „sejbe a žatve“, teda zákona spätného pôsobenia.
  • Stvoriteľ pôsobí vo stvorení prostredníctvom zákonov stvorenia, do ktorých je vložená Jeho vôľa, napriek tomu však svoje dielo neponechal osamotené svojmu osudu. Každý človek môže nájsť silu v modlitbe, rovnako ako je pravidelným sprostredkovaním sily oživované a udržiavané aj celé stvorenie. Existujú aj zjavenia z vyšších úrovní stvorenia a misie na pomoc ľudstvu; jednou z nich bola aj Ježišova misia.

Tieto, len hrubo načrtnuté vysvetlenia z Posolstva Grálu, preklenujú aj priepasť medzi prírodnými vedami a náboženstvom. Napĺňajú hlbokú, ľudskú potrebu nájsť vo Stvoriteľovi vedomý, milujúci, spravodlivý „náprotivok“, ktorému sa môže človek v pokore zveriť, a od ktorého si môže úprimným cítením vyprosiť aj silu, a tým aj pomoc. Na druhej strane, výroky Posolstva Grálu potvrdzujú aj vedecký princíp, že všetko dianie sa musí odvíjať v rámci zákonitostí, teda bez svojvoľných činov.    

Je zrejmé, že k skutočnému zblíženiu prírodných vied a náboženstiev, je na oboch stranách potrebnej ešte veľa práce. Prírodné vedy by museli napríklad upustiť od svojej (nepísanej) zásady, že existuje len materiálny, fyzikálne dokázateľný svet. A práve tak dôsledne by aj náboženstvo muselo spochybniť svoju vieru v „zázraky“, teda v dianie nezodpovedajúce zákonom stvorenia. Za dnešného stavu je cesta k tomuto cieľu ešte ďaleká.     

Avšak človek ako jednotlivec sa tým všetkým nemusí nechať uvádzať do rozpakov. Cestu k oprášeniu jeho živého kompasu už dnes vyznačuje nové poznanie a život založený na láske k blížnemu. Týmto kompasom je jeho schopnosť cítenia; tá ho prevedie životom a nakoniec dovedie aj k poznaniu Boha.

Untitled Document