Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Duch a duša

 
Hriech a pokánie
Autor: Wilhelm Radinger
I v monoteistických nábožen- stvách je Stvoriteľ ešte stále vnímaný ako múdry a dobrosrdečný starý muž, ktorý je však schopný poriadne sa rozhnevať, ak sú jeho deti neposlušné. Obľú- benou predstavou je aj obraz všemocného služobníka, ktorý je ochotný splniť nám najrôznejšie prosby, ako kúzelný deduško alebo džin z fľaše. (Na druhej strane môžu podľa ľudských predstáv aj pozemskí ľudia trochu trpieť, koniec-koncov i nebeský raj si predsa každý musí niečím zaslúžiť.)

A tak je v mnohých mysliach obraz tak trochu krutého, v podstate však podplatiteľného despotu, ktorý je ochotný svoj názor meniť podľa toho, ako sa mu páči tá či oná prinesená obeť. Takéto a im podobné predstavy sa vytvárali v hlavách veriacich ľudí po stáročia a sú v biblických príbehoch zachované dodnes a podávané ďalej. Pritom všetkom si ani neuvedomujeme, ako ďaleko tento ľuďmi vytvorený obraz Boha ovplyvňuje naše chápanie o božom pôsobení.

Jedno z tradičných ponímaní viery hovorí, že prinášaním hmotného obetného daru je možné obmäkčiť rozhnevané božstvo. Kde je však spravodlivosť a dokonalosť, ktoré sú s Bohom neodlučiteľné späté? Bez pochopenia vlastných chýb a vnútornej zmeny by taká obeť bola iba úplatkom.

Inak by to muselo znamenať, že Boh môže pôsobiť svojvoľne. Viera o účinnosti obete pochádza pravdepodobne z démonických náboženstiev, v ktorých strach z mocných nadprirodzených síl bol hlavným podnetom viery. Táto predstava sa postupne rozšírila a bola podporovaná kňazmi všetkých náboženstiev, ktorí sa ako vykonávatelia obetí stali súčasne aj sprostredkovateľmi božej milosti a to im prinášalo enormný nárast moci.

Myšlienka obetovania môže byť pochopiteľná u starobylých národov na počiatku ich vývoja, avšak nanajvýš do zvestovania Desatora Božích prikázaní. Izraelský národ mal od obetovaní upustiť, keďže zvestovaním Desatora bolo ľuďom povedané všetko, čo je potrebné k životu. Viera o účinnosti obety sa však tiahne celými dejinami Izraela, aj keď v Desatore niet ani zmienky o obetných daroch. Neskoršie proti tejto myšlienke bojovali i proroci, pričom poukazovali na to, že za Mojžišovej doby sa neobetovalo.

Zavrhnúť myšlienku obetovania sa Izraelu nepodarilo, nedokázalo to však ani kresťanstvo. A tak sa v stredoveku rozmohol rušný obchod s odpustkami. Vznikla burza na odpustenie hriechov, ktorú Egon Friedell vo svojej knihe „Kultur-geschichte der Neuzeit" - „Dejiny kultúry novoveku", popisuje nasledovne: „Všetko malo svoju cenu: krivá prísaha, hanobenie, zabitie, krivé svedectvo, smilstvo páchané v kostoloch. Sodomia bola ohodnotená dvanástimi dukátmi, kostolná krádež deviatimi, čarodejníctvo šiestimi, vražda rodičov (obzvlášť lacno) štyrmi dukátmi. Niektoré hriechy si bolo možné predplatiť a pri zlosovaní bolo možné vyhrať „znamenité ceny a odpustky."

Ešte i dnes sa stretneme s názorom, že takzvaným odriekaním „Otčenáša" a tromi „Zdravas Mária" sa po spovedi môžu zmazať hriechy. A nielen to. Vražda Syna Božieho je označovaná za „najväčšiu zo všetkých obetí", ktorou malo byť docielené uzmierenie rozhnevaného Boha s nehodným a hriešnym ľudstvom. Čo však hlásal prorok Micheáš? „Tebe vravím, človeče, čo je dobré a čo Pán od teba žiada, je dodržiavanie slova Božieho!" A nevravel snáď tiež Ježiš stále znovu: „Choďte a konajte podľa toho"? Tu by sme sa mohli opýtať: „Prečo by sme sa mali o čokoľvek usilovať, ak by sme boli Ježišovou obetou spasení a každý hriech by nám mal byť odpustený, ak ho oľutujeme?

Ale čo je vôbec „hriech"? Pod vplyvom náboženských tradícií by sme si pod týmto pojmom mohli prestaviť niečo, čo sa Bohu „nepáči", čo proste „nemá rád" a čo ho rozhnevá. Toto chápanie sa podobá vzťahu dnešných ľudí a pozemských autorít. Avšak Božia vôľa sa prejavuje v zákonoch stvorenia. Tak ako zemská príťažlivosť sa nemôže meniť podľa želania ľudí, tak sa nemôžu zmeniť ani duchovné zákony. Ak konáme proti Božej vôli, konáme proti zákonom stvorenia, čoho následkom je porucha v súkolesí tohto sveta. Dopad takéhoto konania je veľmi výrazný a jeho dôsledky sa prejavujú v hmotnom svete. Hriech totiž nie je nič imaginárneho, ale konkrétne pôsobiaci dej, ako napríklad znečisťovanie životného prostredia, ktoré pôsobí vo stvorení ničivou deštruktívnou silou. A toto dianie môžeme napraviť jedine tým, že príčinu narušenia harmónie odstránime. Obrazne to môžeme vyjadriť nasledovne: ak na frekventovanú cestu privalíme balvan a zabránime tým plynulej cestnej premávke, nebude nám nič platné, ak oľutujeme tento skutok a na znak pokánia sa rozhodneme zriecť sa na jeden deň jazdy autom. Tým sa premávka na upchanej ceste neobnoví. Riešením je len to, že balvan opäť odvalíme a zabránime tak ďalším následkom nášho chybného konania.

Každý náš hriech je balvanom, ktorý je vrhnutý do súkolesia stvorenia, ktoré sa tým zadiera. Iba odstránením balvanov sa chod súkolesia uvedie opäť do pohybu. Ak stojí dnes naša zem na pokraji kolapsu, pretože naše hriechy páchané na životnom prostredí jej existenciu ohrozujú, nesmieme sa oddať ilúzii, že napáchané škody môžeme odstrániť obmedzením cestnej premávky, používaním ekologických čistiacich prostriedkov, či dôsledným triedením odpadu. Nie! Musíme od základu zmeniť celý náš spôsob správania, a začať znovu rešpektovať prírodné zákonitosti, ktoré platia od počiatku vekov.
 
(viac vo Svete Grálu č.19/2009)

Ak vás v článku niečo zvlášť zaujalo, alebo máte v tejto oblasti osobnú skúsenosť, napíšte nám.

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia