Audio obrázok
Werner Huemer: 100 odpovedí na životné otázky

Ako sa vyvíjajú duše zvierat?

Otázka:

Dnes sa našťastie už ľudia zhodnú, že aj zvieratá majú dušu a že nesmú byť považované len za „vec“. Ak teda zmysel ľudského života spočíva vo vývoji jadra osobnosti človeka, platí to podobne aj pre zvieratá? Žijú aj duše zvierat tu na Zemi preto, aby sa vyvíjali?     

Odpoveď:

Áno, vývoj je základným životným princípom v celom hmotnom svete. V ľudskom živote ide o to, aby jadro ľudskej osobnosti, duch, dosiahol zrelosť. Duše zvierat však na rozdiel od ľudského ducha nepochádzajú z duchovnej oblasti, ale z takzvanej bytostnej úrovne stvorenia.

Ak sa u duší zvierat hovorí o „vývoji“, odohrávajúcom sa pomocou inkarnácií do hrubohmotnosti, potom ide o niečo iné ako u ľudí. Človek, už ako zárodok, nesie v sebe všetko, čo potrebuje pre svoj vnútorný vývoj. Musí sa „len“ stať vedomým seba samého. U zvieracej duše je to inak, pretože tá sa musí najprv vytvoriť. V bytostnej oblasti (ako aj vo všetkých ostatných oblastiach stvorenia) existujú rôzne rovnorodé zhluky s rôznym stupňom vedomia, z ktorých sa oddeľujú časti inkarnujúce sa do hmotných tiel príslušných zvieracích druhov.

Inkarnáciou do pozemského tela vznikajú dôležité impulzy na formovanie duše. Zvyčajne však duša zvieraťa po uvoľnení z hrubohmotného tela svoju formu opäť stráca. Je teda opäť vstrebaná rovnorodým zhlukom z ktorého pochádza. Je nazývaný aj „skupinová duša“ alebo „zväzok duší“, pričom do tohto celku rovnakého druhu vkladá zvýšené teplo, ako „vývojovú esenciu“ zo svojho pozemského bytia,.           

Do tohto vývojového procesu môže však zasiahnuť človek, a to tak, že silnou láskou dodá zvieraťu mimoriadnu silu, vďaka ktorej si duša zvieraťa uchová svoju formu aj po smrti tela. 

Untitled Document

Ďalšie články témy “Svetové dianie a vedenie o stvorení”

Akými zákonitosťami sa riadi stvorenie?

Priťahuje sa rovnorodé alebo naopak protiklady?